Consiliul BORVR

25/07/2019 |

În perioada dintre sesiunile Sfântului Sobor funcţionează  Consiliul Permanent. 

Consiliul Permanent  exercită atribuţiile Sfântului Sobor, cu excepţia celor prevăzute mai jos :

- să hotărască asupra schimbării titulaturii Mitropoliei, arhiepiscopiilor, episcopiilor, a întinderii lor teritoriale şi a înfiinţării de noi eparhii; 

- să aleagă membrii Comisiei de Cenzori, Comisiei de Învățământ-Editare şi ale altor comisii pe care Sfântul Sobor le înființează. 

- să aleagă Mitropolitul B.O.R.V. şi episcopii eparhioţi; 

- să judece, în calitate de instanţă supremă de apel a B.O.R.V., toate litigiile şi problemele din interiorul Bisericii, în cazul în care instanţele inferioare nu au soluţionat cazul sau soluțiile acestora nu sunt în conformitate cu rânduielile bisericești;

- să cerceteze, să completeze, să aprobe sau să anuleze hotărârile Consiliului  Permanent, în cazul în care acestea nu sunt conforme învăţăturii creştine şi canoanelor Bisericii, sau dacă provoacă nedumeriri şi tulburări în rândul credincioşilor; 

- să hotărască, conform canoanelor, asupra problemelor ce intră în competenţa sa, precum şi asupra celor care nu sunt date prin legi sau regulamente în competenţa unui alt organ bisericesc; 

- să interpreteze, cu caracter obligatoriu, pentru toate organele bisericeşti, dispoziţiile statutare sau regulamentare proprii. 

Atribuţiile prevăzute mai jos nu pot fi exercitate decât în probleme care nu suferă întârziere. 

- să păstreze unitatea dogmatică, canonică şi de cult în B.O.R.V.; 

- să analizeze problemele dogmatice, canonice şi de cult şi să le rezolve în conformitate cu învăţătura B.O.R.V.; 

- să îndrume şi să supravegheze activitatea organelor executive centrale ale B.O.R.V.; 

Consiliul Permanent exercită orice alte atribuţii stabilite de Sfântul Sobor  şi pregăteşte materialele pentru Soborul următor. 

Consiliul Permanent se compune din Mitropolit, arhiepiscopi, episcopi, episcopul-vicar, secretarul și consilierul duhovnicesc din fiecare eparhie de pe teritoriul României, precum și alte persoane convocate în funcţie de problemele aflate pe ordinea de zi. 

Mitropolitul este preşedintele Consiliului Permanent.  În lipsa Mitropolitului prezidează cel mai vechi  arhiereu  în funcție dintre  cei prezenți .

Consiliul Permanent se convoacă ori de câte ori este nevoie. 

Convocarea Consiliul Permanent  revine Mitropolitului. 

În cazul vacantării scaunului  de Mitropolit, Consiliul Permanent se convoacă de către arhiereul cu cea mai veche hirotonie, aflat în funcție, de pe teritoriul României.

Consiliul Permanent este legal constituit în prezenţa a cel puţin trei pătrimi (3/4) dintre membrii săi, cu obligativitatea prezenţei a cel puţin unui membru din fiecare eparhie de pe teritoriul României.

Toate hotărârile Consiliul Permanent se consemnează în registrul de procese-verbale de către Secretariat şi se întăresc prin semnăturile tuturor participanţilor la Consiliul Permanent. Secretariatul Consiliul Permanent este compus din secretarii eparhiilor B.O.R.V. de pe teritoriul României.

Cei care nu vor fi de acord cu hotărârile Consiliul Permanent vor putea să îşi menţioneze opiniile în registrul de procese-verbale sau într-o anexă specială. 

Consiliul Permanent ia hotărâri cu votul majorităţii simple, respectiv cu jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

Consiliul Permanent aduce la cunoștința Sfântului Sobor pentru ratificare, hotărârile luate în intervalul dintre ședințele Sfântului Sobor.